POUČENÍ O ZPRACOVÁNÍ OSOBNÍCH ÚDAJŮ PRO ÚČELY SMLUVNÍHO VZTAHU

 

Společnost Aluf Group s.r.o., IČO: 06746977, se sídlem Biskupcova 2436/59, Žižkov, 130 00 Praha 3, zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl C, vložka 288182, jakožto správce osobních údajů („správce“), zpracovává osobní údaje v souladu s předpisy pro ochranu osobních údajů včetně nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/679 ze dne 27. dubna 2016, obecné nařízení o ochraně osobních údajů („nařízení GDPR“). Správce zpracovává osobní údaje nutné pro řádný výkon své činnosti.

 

Kontaktní údaje správce: (i) kontaktní adresa: Biskupcova 2436/59, Žižkov, 130 00 Praha 3, (ii) kontaktní e-mail: info@alufgroup.com, (iii) kontaktní telefon: +420 774 067 754, +420 608 375 047;

 

Pověřenec pro ochranu osobních údajů ve smyslu článku 37 nařízení GDPR není jmenován.

 

Osobní údaje subjektů údajů v rozsahu identifikačních a kontaktních osobních údajů, resp. dalších osobních údajů (v rozsahu zejm.: jméno, příjmení, titul, adresa (bydliště, doručovací nebo jiná kontaktní adresa), číslo pasu či jiného průkazu totožnosti, datum narození, telefon, e-mailová adresa, podpis, číslo účtu, číslo platební karty, registrační značka vozidla, datum a čas příjezdu a odjezdu, dále též údaje týkající se rezervace či pobytu, účast ve věrnostním programu vč. členského čísla, jména a příjmení spolucestujících osob, IP adresu (ve spojení s připojením k bezdrátové síti Wi-Fi), případně pokud se subjekt údajů účastní činností organizovaných správcem na sociálních sítích jako např. Facebook či Instagram, může správce shromažďovat informace podle toho, jaké volby si subjekt údajů nastaví, resp. jakým způsobem bude na tyto přispívat; u fyzické osoby podnikatele správce zpracovává též obchodní firmu, místo podnikání, IČO a DIČ) správce zpracovává pro níže uvedené účely (resp. některé z nich) a na základě níže uvedeného právního základu (právní důvod zpracování):

 

i.            splnění smluvních závazků správce vč. splnění závazku k poskytnutí plnění dle smlouvy a uskutečnění platby (právní důvod zpracování: splnění smlouvy); doba uložení osobních údajů: po dobu trvání smlouvy;

 

ii.            splnění právní povinnosti vč. a) vedení a zpracování agendy účetnictví, b) vedení domovní knihy dle zákona o pobytu cizinců, resp. c) vedení evidenční knihy dle zákona o místních poplatcích (právní důvod zpracování: splnění právní povinnosti); doba uložení osobních údajů: osobní údaje jsou zpracovávány po dobu stanovenou příslušnými právními předpisy;

 

iii.            možnost uplatnění a vymáhání právních nároků správce nebo třetí strany, resp. ochrana právních nároků (právní důvod zpracování: oprávněný zájem správce či třetí strany); doba uložení osobních údajů: osobní údaje jsou zpracovávány do uplynutí 1 roku od konce promlčecí doby, resp. dále po nezbytnou dobu pro účely realizace ochrany právních nároků;

 

iv.            kamerový systém pro účely ochrany majetku a majetkových zájmů správce, života a zdraví osob (právní důvod zpracování: oprávněný zájem správce či třetí strany); doba uložení osobních údajů: osobní údaje jsou zpracovávány po dobu 10 dnů, případně po nezbytnou dobu v případě řešeného incidentu;

 

v.            poskytování internetového připojení prostřednictvím Wi-Fi sítě (právní důvod zpracování: splnění smlouvy); doba uložení osobních údajů: po dobu 3 roky.

 

vi.            nabízení obchodu, služeb a produktů společnosti správce, zasílání obchodních sdělení (právní důvod zpracování: souhlas udělený subjektem údajů); doba uložení osobních údajů: 3 roky;

 

vii.            marketingová komunikace a marketingový průzkum, včetně získání názoru ohledně míry spokojenosti s plněním/službami poskytovanými správcem s cílem dosažení zkvalitňování poskytovaných plnění/služeb (právní důvod zpracování: souhlas udělený subjektem údajů); doba uložení osobních údajů: 3 roky;

 

viii.            věrnostní program (právní důvod zpracování: souhlas udělený subjektem údajů); doba uložení

osobních údajů: 3 roky;

 

ix.            přímý marketing - nabízení obchodu, služeb a produktů společnosti, zasílání obchodních sdělení pro klienty (hosty) ve smyslu nabídky služeb informační společnosti dle příslušného právního předpisu (zákon o některých službách informační společnosti).

 

Správce osobní údaje získává a) od subjektu údajů (host), b) z veřejně dostupných zdrojů, resp. c) z jiných zdrojů (zejm. od spolupracujících třetích osob).

Příjemci, kategorie příjemců:

 

osobní údaje subjektů údajů mohou být předány zejména následujícím kategoriím příjemců:

 

i.             orgánům veřejné moci (např. Policie České republiky, správce daně, celní správa, exekutoři, insolvenční správci, soudy, orgány činné v trestním řízení atd.)

 

ii.             třetím osobám, s nimiž má správce uzavřenou písemnou smlouvu o zpracování osobních údajů (např. poskytovatelé IT služeb, poskytovatelé účetních služeb, auditoři, daňoví poradci, advokáti, poskytovatelé služeb zasílání e-mailingu atd.)

 

iii.              obchodním partnerům správce

iv.             dalším subjektům (např. pojišťovna)

v.            dalším subjektům v souladu s platnými právními předpisy.

 

Správce bude osobní údaje zpracovávat manuálně i automatizovaně přímo prostřednictvím svých k tomuto zpracování pověřených zaměstnanců, případně též prostřednictvím zpracovatelů, kteří byli správcem pověřeni zpracováním na základě smlouvy o zpracování osobních údajů.

 

Správce nemá v úmyslu předat osobní údaje do třetí země ani mezinárodní organizaci. Ke zpracování osobních údajů v zahraniční však může dojít v souvislosti se zapojením pověřených zpracovatelů, a to zejména při zajišťování IT služeb či dalších technických oblastí.

 

Subjekt údajů má za podmínek nařízení GDPR právo na přístup ke svým osobním údajům zpracovávaným správcem, dále právo na jejich opravu nebo výmaz, popřípadě právo na omezení zpracování, jakož i právo vznést námitku proti zpracování, případně též právo na přenositelnost údajů (v případě automatizovaného zpracování).

 

Pokud byl právním důvodem zpracování souhlas, lze tento souhlas kdykoli bezplatně odvolat. Odvoláním souhlasu není dotčeno zpracování osobních údajů před jeho odvoláním, jakož ani zpracování osobních údajů z jiného právního důvodu.

 

Domnívá-li se subjekt údajů, že zpracováním jeho osobních údajů jsou porušeny právní předpisy/nařízení GDPR, má právo podat stížnost na postup správce u některého dozorového úřadu, přičemž dozorovým úřadem pro Českou republiku je Úřad pro ochranu osobních údajů, se sídlem Pplk. Sochora 27, 170 00 Praha 7 (www.uoou.cz).

 

Pro případ, že webové stránky správce obsahují odkazy na webové stránky třetích osob, nenese správce odpovědnost za shromažďování, používání, sdílení, resp. jakékoli další nakládání s daty (vč. osobních údajů) takovýmito třetími osobami.

 

 

 Aluf Group s.r.o.